Sports News

เปิดสถิติเงินฝากคนไทย คุ้มครองมากแค่ไหน หากแบงก์ปิดจ่ายคืนกี่วัน

0 0
Read Time:2 Minute, 30 Second

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผยว่า สคฝ.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ช่วงปี 66-70 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางการเงินและให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านยุทธศาสตร์ 4 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ด้านแรกเป็นการคุ้มครองผู้ฝาก เช่นในเรื่องของการจ่ายคืนและชำระบัญชี เมื่อเกิดวิกฤติสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งกระบวนการจ่ายคืนจะต้องรวดเร็วภายใน 7 วัน จากปกติภายใน 30 วัน และผ่านช่องทางพร้อมเพย์

ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฝากเงินและประชาชน ทั้งสื่อสารผ่านช่องทางและวิธีที่แตกต่างให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงวัย และร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงและสร้างความรู้แก่ผู้ฝากและประชาชน เช่น ร่วมมือกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 เตรียมความพร้อมในด้านการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายความมั่นคงทางการเงิน และมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเงินฝากเชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวิจัยและวิเคราะห์สถานการณ์เงินฝาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุดท้าย พัฒนาศักยภาพองค์กร ทั้งด้านบุคลากรและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะระบบการจ่ายคืนผู้ฝากและระบบภายในต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สถาบันฯมีความพร้อมในการทำงาน

นายทรงพล กล่าวว่า จากรายงานข้อมูลสถิติเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง ณ สิ้นเดือนต.คคำพูดจาก ทดลองเล่น. 65 พบว่า มีจำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง 16.12 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 64 จำนวน 5.25 แสนล้านบาท เติบโต 3.36% โดยส่วนใหญ่มาจากการพักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากรายใหญ่และกองทุนในช่วงที่ตลาดการเงินมีความผันผวน และภาคธุรกิจที่นำเงินมาพักไว้ในบัญชีเงินฝากเพื่อสร้างสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ โดยคาดว่าในปีนี้เงินฝากจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน

ขณะที่จำนวนผู้ฝากที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นเป็น 89.66 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี 64 จำนวน 3.83 ล้านราย เติบโต 4.46% โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่มีเงินฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนคิดเป็น 98.01% หรือมี 87.88 ล้านราย ของจำนวนผู้ฝากทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันกองทุนคุ้มครองเงินฝากมี 1.37 แสนล้านบาท มีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง พร้อมคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝาก มั่นใจหากเกิดสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น

นอกจากนี้ สคฝ.เตรียมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางการเงินและการให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา หรือเวอร์ชวลแบงก์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย จากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้ฝากจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามวงเงินคุ้มครองที่กฎหมายกำหนด 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อ 1 สถาบันการเงิน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About The Author